دانلود

یه دختر با سینه های هشتادو پنج کوس خودشو در اختیار ده تا مرد کیر کلفت قرار میده

0 views
0%

یه دختر با سینه های هشتادو پنج کوس خودشو در اختیار ده تا مرد کیر کلفت قرار میده

 

 

عاشقی
سلام
من سانازم اين داستان خاطراته عشقى و سكسى منه اولين سكس كامل منو عشقه زندگيم رضاست
همشم راسته بخدا
آخراش يا بهتر بگم وسطاش سكسى ميشه
جانه هركى دوس داريد فحش نديد
مرسى
ما 6 سال باهم دوست بوديم تو اين مدت ساله دومه دوستى بوس بازيو بغل و نازو نوازشو شروع كرديم ساله سوم و چهارمش بهم درباره بدنمون اس ميداديم هرشب و همديگرو تحريك ميكرديم به فراتر از بوسه و من به خاسته اون سينه و كسمو بهش دادم تا بخوره اولين بارش خيلى بياد موندنى بود واقعأ
دروغ يا تعريف از خودم نيست تنم صافو تميزه و سينه هاى كوچيك و نرم دارم رضا هم خوشگلو دوست داشتنى بود و هست شبيه جوجوئه بهش ميگفتم جوجويى _ رضا از بچه گى كار ميكرد چون پدر مادرش جدا شده بودن و رو پاى خودش بزرگ شده بود نفسم اون موقع ها جوشكارى ميكرد تو شركت
واسش تيپ زدمو سعى كردم لوس و ناز باشم واسش
لباسمو با لبخند بالا زد وسط سينمو بوسيد و جى جى مو بوسيد و آروم مكيد و بعد كسمو هم بوسيد

و مكيد و زبون زد بعده اين بيشتر عاشق هم شديم

اونا كه عاشقن و با عشقشون هستن ميفهمن چه حسيه
تا سال ها

ى آخره دوستيمون كه قرار بود بره سربازى
ازم خواست باهم سكس كنيم منم دوستش داشتم نخواستم ازم دلگير بشه بهم از قبل قوله ازدواج داده بوديم
و من بهش وابسته بودم يعنى هردو وابسته بوديم
روز موعود رسيد و من بلأخره كيرشو ديدم اولين بار بود ميديدم از ترس چشامو بستم تا نبينمش
منو بوسيد و ازم اجازه گرفت كه بزاره لاى پام شب قبل تصميم گرفته بوديم كه فقط لاى پامو كسم بزاره از شانصش پروئيد شدم و خلاصه بعد عشق بازى هميشگى منو خوابوند و از پشت گذاشت لاى پام و بهم گفت پاهامو بهم فشار بدم كه تنگ بشه واسش از ترس چشامو بسته بودم منو ميبوسيد و بالا پايين ميكرد خودشو
به كيرش ميگفتم وروجك اون روز گذشتو شب موقع اس بازى گفت نوار بهداشتيم وروجكشو زخم كرده اينا همه واسم خاطره قشنگى بود اما مهمش تو راهه بعد اون كم كم پرو شديم و اولين بار از عقب باهم سكس كرديم درد داشت تا 2 سال كه سربازى رفتو هروقت ميومد مرخصى باهم بوديم كلاس ملاسمو ميپيچوندمو بخاطره باهم بودن همه رو دور ميزدم تو اين 2 سال از پشت سكس ميكرديم هميشه دوستش داشتم و دوستم داشت 2 _ 3 بار آبش دير اومد يا نيومد دلم كباب شد هرچند كه خودم از درد و خستگى بيحال شدم و يبار غش كردم چقدر ترسيده بود
بعده سربازى اومد خاستگارى و بعده 3 بار خاستگارى كه بابام منو بهش نميداد و رفتن و اومدن و جنگ و دعوا و خودكشى و ال و بل بابام راضى شد عقد كرديم
از خوشحالى تو پوستمون جا نميشديم

شبه عقد پيشه هم خوابيديم آبجيمو دومادمو پسره فسقليشون هم تو اتاق ما بودن و بعده شوخى و خنده كه آقا چرا بين دومادات فرق گذاشتى و ش

به اول منو بيرون انداختى و اين دوماد كوچيكتو نگه داشتى همه خوابيدن
اصلأ اينارو ولش
منو رضا واسه اولين بار شب كناره هم بوديم چقدر تنمون داغ بود اون شب گذشت چند ماه گذشتو باز هروقت تنها بوديم سكس داشتيم تو حموم از سره كار ميومد چه حالى ميداد تو نامزدى بوديم هميشه ارضاع ميشدم چه حسى بود
يه روز شيطونى كرديمو كيرشو بيشتر از حدش تو كسم كرد و فشار داد 2_ 3 قطره خون اومد و ترسيديم و چند وقت بعد كه ديگه ترسمون پريد سكسى كه دوست داشتيمو منتظرش بوديم انجام داديم رفتم تو حموم رضا زودتر رفته بود تنشو تميز شسته بود صبحش من حموم بودمو حسابى ترو تازه بودم
رضا هم مثله گل شده بود از لباى كوچولوش قطره هاى آب ميچكيد كيرش تميزو ناز بود كوچيك بود و نرم رفتم تو بوسيدمشو زير دوش آب همديگرو بغل كرديمو نازو نوازش كرديم
با دستم سينه هاشو لمس ميكردم و ناز ميدادم اونم باسنمو ناز ميداد و لب تو لب بوديم
رفتم پايين كيرش هنوز نرمو كوچيك بود
دوباره ازش يه بوس گرفتمو با شيطنت گفتم بيدارش كنم
موهامو نوازش كرد و گفت آره نگا خوابيده بيدارش كن فقط با تو بيدار ميشه
دستمو روش ميكشيدم و بوسش ميكردم شق شدنشو ميديدم
سفت و راست كه شد براش خوردم و بوسيدمش دستمو گرفتو خوابوندم كف حموم و زيره سرم تابشو كه شسته بود گذاشت تا نرم باشه زيره سرم
پاهامو باز كرد و اومد بالا و خودشو آروم جورى كه فشار رو دستاش بود روم نگه داشت و بوسيدم و زيره گوشو گردنمو مك زدو خورد و رسيد به سينه هام دستشو گذاشت رو يكيش و اون يكى رو خورد

و كم كم نافو بعد رسيد به كسم با يه دست بالاى كسمو ميماليد و كسمو ميخورد همشو كرده بود تو دهنشو مك ميزد
بقيشو زنده ميگم:

رضا جونم دوستت دارم
منم دوستت دارم
چه شيرينه سانازم
پا شدو يه بوسه زد به لبامو دوباره خورش كسمو
ساناز كست واسه كيه ؟
واسه شوهرم عشقم
به كسى نميدى هرگز
هيچوقت نفس
اومد بالا و آروم كيرشو گذاشت دمه كسم و ماليد روش از سرش تا پاينش
و ميبوسيديم همو
آروم سرشو گذاشت روش و فشار داد تو
لذت عجيبى تو وجدم بود همش چشاشو نگاه ميكردمو تو دلم ازش راضى بودم از همه چى از عشق سكس قيافه خوشگلش غرورو غيرتش عاشقش بودم
و سكس لذت

شو بيشتر ميكرد
رضا شروع كرد به تلمبه زدن و منم با حرفامو بوسيدنش تحريكش ميكردم
سانازتو عشقتو بكن پارش كن رضا تا تهش بكن ت

وش بزن به ته كسم
آره پارش ميكنم

ميخوره كجات ساناز
_به ته كسم
چه تنگه چه داغه كيرم توش جا شده فقط مال منه ميكنم
رضا دارى چيكار ميكنى سانازتو
_پارش ميكنم دارم ميگامت جرت ميدم آخ جون
كم كم تبم بالا گرفت
جووون آخ كسم
آخ رضا
جونه رضا
بكنم كستو نفس جووون
چه تنگه
بكن نفس بكن پارش كن
پارش كنم ديگه بدرد نميخوره كه خانم
باشه نفس آبتو بريز توش آخ
جون باشه قرص بخور باشه قرص اضطرأرى
باشه نفس
بعد كلى آخ و اوخ و مدل عوض كردن ( منو بغل كرد ايستاده پامو دوره كمرش حلقه كردم دستام دوره گردنش اونم باسنمو گرفته بود بادستاش و رو كيرش منو بالا پاين ميكرد) چه لذتى داشت بلأخره آبش اومد كيرشو برخلافه تصميمون ريخت رو سينه هامو منو آروم گذاشت زمين و بقيه آبشم ريخت رو شممو كنارم دراز كشيد همديگرو بغل كريمو بوسيديم و از هم تشكر كرديم من پيشونيشو كه عرق كرده بود نوازش كردمو باز بوسيدمش آروم كه گرفتيم پا شديم خودمونو شستيم و نوبتى رفتيم از حموم بيرون
و لباس پوشيديم
اين يه سكس شيرين و بياد موندنى بود واسم
ببخشيد زياد حاشيه رفتم
الان 2 هفته اس عروسى كرديم و باز عاشقيم و 3 سال ديگه تصميم داريم نى نى بياريم
زندگيمون سخت ميگذره اما عشقمون كم نميشه
دعا كنيد واسمون
مرسى گوش داديد
بوس بوس
ايشاله همه خوش و شاد باشن

نوشته: ساناز

Date: January 28, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *