بهترین لذت: دادن

0 views
0%

سلام به همه دوستان شهواني و شهوتي ، با اجازه عزيزان اسم ها مستعارن و اين اولين داستان من بعد از تقريبا ١٦ ماهي كه با اين سايتم ، هيچ چيزي جز خوندن داستان تو اين سايت به من لذت نميده ، سهيل هستم و يه ابنه ايي شهوتي و عاشق كير ، معمولا تو داستانها همه از خودشون تعريف ميكنن ولي من واقعا يه كون فوق عالي و بيست دارم قدم ١٨٢ وزنم ٦٩ ، ازديدن كون خودم تو آينه واقعا لذت ميبرم عين كون دختراي باربيه ، تقريبا ٣ سال پيش يعني تو ٢١ سالگي من تو آپارتماني كه ما بوديم يه دوست داشتم كه زياد ميرفتيم خونه همديگه البته رابطه خانوادگي با هم نداشتيم ولي ما دوتا خونه همديگه ميرفتيم ، اين دوستم از من ١سال كوچيكتر بود و با هم زياد ور ميرفتيم و بعد از يه مدت من اونو لاپايي ميكردم و اونم منو لاپايي ميكرد ، دوست داشتم كيرشو بكنه تو كونم اما روم نميشد بهش اين پيشنهادو بدم خلاصه بعد از يه مدت بهش گفتم بيا بكنيم توش و اونم قبول كرد ، اون سوراخ منو بعد از مدتي قشنگ گشاد كردو من كوني شدم و ٣ سال منو ميكرد من هرچي سعي كردم اونو كوني كنم و پيشش كم نيارم نتونستم ، ميگفت نميتونم وقتي ميخواستم بكنم توش ميگفت يه جوري ميشم بدم مياد ، ، من لاپايي ميكردم اون ميكرد توش يه كوني پایان عيار شده بودمو تا فرصت گير ميومد بهش ميدادم ، آگه بنويسم كجاها بهش دادم باوتون نميشه ، خودمم نفهميدم چي شد كه اينجوري ابنه اي شدم ، اونايي كه اوبنه اي هستن ميدونن من چي ميگم واقعا حال ميكردم تقريبا هفته اي ١ يا ٢ هفته يه بار جا رديف ميشد و بهش ميدادم اونم خيلي حال ميكردو همش موقع كردن ميگفت بكنم ، ميخواي، كير ميخواي ، كلا سكسمون به نفع اون بود من واسش ساك ميزدم و جفتمون حال ميكرديم ولي اون ميگفت من بدم مياد ، خلاصه بعد از ٣ سال يعني همين ٤٠ روز پيش واسه دوستم شرايطي پيش اومد كه بماند و گفت كه ديگه تمومه و من نيستم ، ما با هم دوست بوديم و تو اين چند ساله من فقط به خودش ميدادم كوني همه نبودم و از اين موضوع كه بخوام به همه بدم بدم ميومد ، يعني دوست داشتم يه كير بزرگتر بره توش ولي كلا تو محل و فاميل من يه بچه مثبتم و دوست نداشتم اصلا وجهه ام خراب بشه ، از روزي كه ديگه رابطه ما جدا شد من حتي ديگه يه بارم بهش نزنگيدم واسه اين جريان چون با هم صحبت كرديم كه ديگه تموم ، بعد از تقريبا ١٠ روز بد جوري هوس كير كرده بودمو وقتي خونمون خالي ميشد با خيار خودمو ارضا ميكردمو آبم ميريختم رو صورتم ( رو تخت دراز ميكشيدم پاهامو مياوردم بالا رو ديوار ميزدم تا بياد خيارم تو مونم آبمو ميريختم رو لبم) حال ميداد ولي جاي شكم داغو كير داغو نميگرفت ، اصلا دوست نداشتم به كسي بدم خيلي ميترسيدم كه با غريبه برمو عكس يا فيلم ازم بگيره واون وقت ديگه معلوم نبود چي ميشد ، بالا خره تصميم گرفتم به يكي ازبچه هاي شهواني بدم ، دوشت داشتم سنش ٣٠ تا ٤٠ و كيرش بزرگ باشه ، خيلي حواشيرو نميگم ، با يه نفر به نام جهانگير ( اين اسم مستعار نيست) تو خ شريعتي سر كتابي قرار گذاشم وقتي از دور ديدمش باحاش حال نكردم و به نظرم مورد اعتماد نبود ، پيچوندمشو رفتم و اون اصلا منو نديد ، بعد ٣ روز اينقدر ايميل زد و خواهش كرد كه بيا حال كنيم ، فهميده بود باهاش حال نكردم ، نميدونستم چيكار كنم اونقدر حوس كير كرده بودم كه منطقم يه كم داش ميلنگيد ، دلو زدم به دريا و واسه ساعت ١١ صبح روز بعد باهاش قرار گذاشتم ، صبح رفتم حموم با اينكه تازه تميز كرده بودمو صاف بود ولي دوباره زدمو رفتم ، لباسي كه ميپوشم لباساي با تريپ و شيكه ، لباساي تابلو با رنگاي جلف نيست ، وقتي رسيدم سر قرار ديدمش همون جاي قبلي كنار ماكسيماي سفيدش وايساده ، مستقيم رفتم و فقط سلام كردمو نشستم تو ماشين ، معلوم بود حال كرده بعد از ديدن من ، جهانگير ٣٩ سالش بود و طلاق گرفته بود و خونه داشت و ما مشكل مكان نداشتيم ، تا نشستم گفت خوب بريم خونه ، گفتم نه اول اگه ميشه يه آبميوه بخوريم ، دهنم خشگ خشگ شده بود تا حالا تو عمرم اينقدر استرس نداشتم حالم يه جوري شده بود ، يه جا نگه داشتو من طالبي خوردم خودش شير موز ، وقتي نشت تو ماشين اصلا حرف نميزد و فقط ميخواست زودتر برسه ، خونش بالا ي سيد خندان بود تقريبا ١٠ دقيقه طول كشيد رسيديم رفت تو پاركينگ و با آسانسور رفتيم بالا تو آسانسور بهم گفت چرا چيزي نميگي ، گفتم سرم يه كم درد ميكنه ، رفتيم تو خونش اولش يه كم ميترسيدم كه نكنه كسي ديگه هم باشه و بخوان خفتم كنن ولي مثل اينكه كسي نبود ، بهم گفت بشين رو مبل الان ميام ، وقتي برگشت ديدم يه شيشه ويسكي دستشه گفت ميخوري گفتم نه اگه شراب داري يه ليوان ميخورم ، شانس آوردم كه داشت ، اومد نشست رو مبل كنارم و من يه ليوان پر شراب خوردمو اونم داشت كم كم ويسكس ميخورد گفت بازم ميخوري گفتم نه بسه ، ديگه از اون حس ترس خبري نبود و فقط منتظر بودم كيرشو ببينمو بخورم ، خودمو زدم به كوني بازي گفتم ميشه وقتي داري مشروب ميخوري من واست بخورم ، گفت جووووووووون چرا نميشه پا شد همه لباساشو غير از شرتش درآورد ولي من لخت لخت شدم ، وقتي كونمو ديد گفت عجب كسي هستي تو بكنمت ، لم داد رو مبل و شروع كرد كم كم مشروب خوردن منم شورتشو درآوردم و جوووووووووون چه كيري نيمه راست بود ولي معلوم بود بزرگه ١٨ سانت بود البته به گفته خودش ، مثل اين جنده لاشی شروع كردم به خوردن چه حالي ميداد تا موقعي كه راست نشده بود تا ته ميخو ردم كفش بريده بود انگار تو عمرش كسي واسش اينجوري ساك نزده بود ، كيرش راست رست شد وااااي داشتم ميمردم از شهوت بيشتر كيرشو ميكردم تو دهنم مشروبشو گىاشت كنار پا شد سرپا وايساد گفت بخور گفتم جوووووون ميخورم جهان جون ، بهش گفتم سكسي حرف بزن دوست دارم ، كيرش خيلي ناز بود از نوك كيرش تا تهش واسش ليس ميزدم بعد كل كيرشو ميكردم تو دهنم بالا پائين بعد تخماشو ميخوردم خيلي حال ميداد هم اون حال ميكرد هم من ، تقريبا ٣ دقيقه شد كه فهميدم داره آبش مياد واسه همين ديگه كيرشو از دهنم در نياوردم تا آبشو تو دهنم خالي كنه ، فكر نميكرد آبشو بذارم بريزه تو دهنم گفت داره مياد داره مياد ، گفتم جوووونم آب كير ميخوام بريز تو دهنم ، كل آبشو ريخت تو دهنم منم آبشو هي ميدادم بيرون و واسش ساك ميزدم ، البته يه ذره از آبشم نخوردم بدم ميومد قورتش بدم ، خيلي شل شد همون جوري رفت تو اتاق خواب رو تخت دراز كشيد به هيكلش نميخورد اينقدر ضعيف باشه رفتم پيشش دراز كشيدم گفتم تموم شد ؟ آخه من رفته بودم خونش كون بدم اگه نميكرد ضد حال بود، گفت نه برو واسم يه كم آبميوه بيار ، خومو تو دستشويي شستمو از يخچال واسش يه ليوان آب آناناس آوردمو بعد از اينكه خورد دراز كشدم پيشش و پشت بهش خوابيدم و گفتم جهانگير من چي هستم ، گفت چي ، دوباره گفتم و گفت نميفهمم چي ميگي ، گفتم من كوني توام ، كيرتو واسه كونم ميخوام ، گفت الان بهت ميدم عزيزم ، از پشت بغلم كرد وايييييييي چه حس نازي بود حيف كه كير ش خواب بود ، با خودم گفتم تو بايد بهش بدي شايد ديگه كيرش گيرت نياد ، برگشتمو كيرشو كه هنوز يه كم آبش روش بود و تميزش نكرده بود و مثل وحشيا خوردم ، ٧،٨ دقيقه يه ذرب ساك زدم طولاني ترين ساك عمرم بود ، واسه اون دوستم ٢ دقيقه ميزدم آبش ميومد ، كيرش راست راست شد ، خوشحالي قابل وصفي نبود يه كير ١٨ سانتي راست آماده بود بره توش ، همين الانم كه دارم مينويسم پيش آبم اومده وقتي ياد كيرش ميوفتم ، بهش گفتم جهان جون نميخواي زنتو بكني من جنده لاشی توام كيرتو ميخوام ، خيلي رفتارش سكسي نبود ولي كيرش عالي بود ، خودم بالشت گذاشتم زير شكمم دمر خوابيدم وايييييييييي بهترين حس سكس فقط دادنه، بهش گفتم ژل لوبريكانت نداري ، گفت چطور؟ گفتم آخه با اون دردش كمتره ، گفت ندارم و يه آب دهن زد نوك كيرش بهش گفتم به سوراخ من آب دهن نزن خودم خيسش ميكنم ، با دست خودم آب دهن زدم در سوراخم و ليز ليزش كردم ، عاشف اينم كه خودم سوراخمو خيس كنم ، گفتم بكن جهان جون ديگه طاقت ندارم گفت چشم خوشگله ، آخ چه حالي داد وقتي مثل يه جنده لاشی با من رفتار كرد ، كيرش گذاشت در سوراخم ، واييييي داغي كيرش رو سوراخم داشت ديوونم ميكرد ، فقط كونيا ميدونن چه حالي ميده ، گفت جرت بدم گفتم آروم جرم بده عزيزم مردم چه شوهر كير كلفتي دارم من ، اون كه داغ داغ بود ولي من زياد مشروب نخوردم يه كم حواسم جمع تر بود .كيرشو آروم آروم ميكرد تو و در مياورد ، نوك كيرش مثل عسل داشت بهم حال ميداد يه كم عقب جلو كرد و يهو نوك كيرش اوفتاد توش ،،،،،،،،، آخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ قربون كير همتون ، يه آخ ناز گفتم كه خودمم حال كردم تا كيرش رفت تو كونم حس كردم داره آبم مياد و حالتمو عوض كردمو به پهلو خوابيدم ، دوباره خودم آب دهن زدمو گفتم جهان جون چي ميخواي گفت سوراخ كون ، گفتم منم كيييييييييييير ميخوام كييييييييييييير ، ، كيرش كلفتو ناز بود منم با اين كه ٣ سال داده بودم ولي كونم واسه كيرش تنگ بود ، بهترين درد زندگيمو حس ميكردم ، ديگه گشاد شده بود و تا ته ميكرد ، گفتم آبت نياد ، گفت نه فعلا ، گفتم آبت داشت ميومد حتما بگو ، ميخواستم همزمان منم بزنم بياد ، يه كم تو همون حالت منو كردو گفت بيا لب تخت اينجوري تا ته نميره ، ٤ دستو پا لب تخت نشستمو كيرشو تا گذاشت دم سوراخم كونم كيرشو بلعيد ، شروع كرد عقب جلو كردن وقتي تا ته ميكرد حس ميكردم كيرش تو حلقمه ، درد داشت ولي حال ميداد ، كم كم تلمبه زدنش تند تند شد داشت جرم ميداد وحشي شده بود ميگفت كوني كون بده كوني كون بده منم اوج لذتم بود و آرزو ميكردم آبش نياد ، گفتم من جنده لاشی ام من كونيم كونيم كونيم كونيم ، اونم ميكرد و ميگف كس كش اوبنه اي ………… كوني كونتو جر ميدم ، ديگه سگسي شده بود ترسيدم آبش بياد گفتم دردم گرفت وايسا ، دوست داشتم آبش وقتي بياد كه خودم رو كيرش بالا پائين ميشم، گفتم دراز بكش تا كيرتو از كونم سيرش كنم ، دراز كشيد و آب دهن زدم به كونمو كيرش صاف گذاشتم در كونم ، اوبنه ايها ميدونن اين لحظه چه حالي ميده ، نشستم رو كيرش و تا ته ته رفت توش و ديگه نيومدم بالا چند لحظه تو همون حالت باسنمو ميمالوندم به بدنشو كيرش تو كونم تكون ميخورد چه حالييييييي ميداد ، شروع كردم مثل جنده لاشی ها بالا پائين رفتن اين حالتو خيلي دوست داشتمو ديگه حاليم نبود چي ميگم ، كير كير كير كير ميخوام بده بده بده كير بده كير بده جهان كس كش بكن منو كيرتو ميخوام اومدم منو جر بدي ، هيچي نميگفت فقط اه أه ميكرد گفت داره مياد داره مياد دستمو بردم رو كيرمو سرعت كون دادنمو بردم بالا آبم زير ١٠ ثانيه اومد آماده آماده بود اونم آبشو كامل خالي كرد توش كه خيليم نبود و من دوست داشتم زياد تر بريزه تو كونم وقتي بلند شدم آبش ريخت رو كيرش من خودم با كيرمو سوراخ كونم ور ميرفتم ولي جهان انگار مرده بود ، گفتم پا شو عزيزم حال داد ؟ گفت آره كوني داغونم كردي ، اومدم كيرشو بمالم گفت دست نزن يه جوري ميشم ، ديدم اين قصد پا شدن نداره رفتم خودم تو دستشويي شستمو اومدم و گفتم بازم ميخواي جهان ، ميدونستم جوابشو ميخواستم كم بياره ، گفت نه مرسي خيلي حال داد .بهش گفتم من برم ، گفت كجا بشين حالا ، گفتم نه ديگه بزار برم ، دوست داشتم زودتر از خونش برم كه مشكلي پيش نياد ، گفت وايسا برسونمت گفتم نه خودم ميرم ، خداحافظي كردمو از خونش زدم بيرون ، سوراخم يه جوري بود يه درد باحال سر خ دربست گرفت رفتم خونه و خابيدم و تا چند روز تو كف اون سكس بودم ، از جهان شماره داشتم ولي شماره از خودم بهش ندادم حتي رفتم خونش بدون گوشي رفتم كه منو نپيچونه از گوشيم به خودش تك بزنه.بعد از اون كلي واسم ميل زده خودمم تو كفم ولي بهش گفتم ١٥ روزه ديگه ميام ، كه حتما ميرم و اگه دوست داشتين واستون مينويسم .به عزيزاني كه فحش ميدن ميگم شما عادت داري هفته اي يه با كس بكني يا جق بزني يا كون بكني ، منم واقعا و قلبا دوست ندارم يه اوبنه اي باشم ولي عادت كردم ، اگه شما تونستي هفته اي يه بارتو جلق نزني و كس نكني …………نوشته ؟

Date: November 25, 2018

2 thoughts on “بهترین لذت: دادن

  1. خیلی دوست دارم یه پسر جوان بیاد با هم حال کنیم. با کونم ور بره . با روغن و وازلین کونمو انگولک کنه . اهل درک و شعور باشه. زنگ بزنید. 09123946557. حاجی هم برداشت بگید گوشت نر میخوام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *