ماجراهای پریسا (1)

0 views
0%

سلام من سارا هستم و این داستانی که میخوام بگم در مورد دوستمه به اسم پریسا (مستعار) که واسم از سکساش تعریف کرده. پری یکی از خوشگل ترین دخترای مدرسمونه. لاغر قد 160 چشمای سبز و موهای لخت روشن با پوست سفید و صورتش انصافا خیلی نازه. سینه هاش بزرگ نیست ولی خوش فرمه. داستان بر میگرده به زمانی که اون عاشق دوست پسرخاله اش نیما میشه. اون زمان پری خیلی دختر مثبتی بود و بیشتر حواسش به درس بود تا زمانی که عاشق نیما شد. چون من بهترین دوستش بودم اومد پیش من و ازم کمک خواست که بهش کمک کنم تا به مرده نزدیک شه و مرده رو عاشق خودش کنه. از نیما بگم که یه پسر خوشتیپ و دختر باز بود که بیست و خورده ای سالش بود. پسرخاله پری با خانواده پری اینا خیلی رفت وامد داشتن به طوری که واسه پری مث یه برادر بزرگ تر میموندپری همیشه دنبال یه فرصت میگشت تا با نیما دوست شه. میگفت که چند بار اومده باهاش لاس زده ولی هیچوقت بهش شماره نداده. تا این که پسرخاله اش نامزدی میکنه و تو عقدش نیما میاد و بهش شماره میده چند ماه میگذره و پری و نیما تو این مدت فقط به هم اس ام اس میدادن چون نیما تهران کار میکنه و هرچند وقت یه بار میاد شیراز. بلاخره روزی که نیما بر میگرده فرا میرسه. دوستم از خوشی رو پای خودش نمیتونست وایسه و چند روز بود از من هی مدل های شیو کردن کس و این که چطوری ساک بزنه رو میپرسید. میگفت که میخواد با سکس اون رو عاشقش کنه و هر چی که من میگفتم که با این کار فقط ارزش خودت رو میاری پایین گوش نمیکرد. قرار بود روزی که میاد از مدرسه جیم بزنه و بره پیشش. زنگ اخر مدرسه بود که پری برگشت و ازش پرسیدم که چی شد و اون هم اینجور برام تعریف کردبا نیما رفتم خونه برادرش که یه اپارتمان توی …. بود (برادر نیما که یه چند سالی ازش بزرگ تره چند ساله که از خانوادش جدا شده و خونه مجردی داره و نیما هروقت میخواد دختر بکنه میبردش خونه داداشش و داداشش کاملا باهاش پایه است) برای خودم و خودش مشروب اورد ولی من نخوردم چون میترسیدم بالا بیارم و حالم بدشه چون اولین بارمه. خودش جفت گلاسارو خورد و یه سیگار روشن کرد. انگار که هیچ عجله ای نداشت. من بهش گفتم که باید چند ساعت دیگه قبل از این که مدرسه تموم شه برگردم. از روی مبل پاشد و سیگاره رو گرفت جلوی دهنم و گفت من از دخترای که سیگار میکشن خوشم میاد. منم از دستش گرفتم و یه پک زدم و کلی به سرفه افتادم. بهم خندید و رفت یه زیر سیگاری اورد و سیگارشو گذاشت توش برگشت بهم گفت خب مانتو و شالتو در بیار بابا. (پری لباس بیرون اورده بود مدرسه و قبل جیم زدن تو دستشویی لباسشو عوض کرد و یه کوچولو ارایش هم کرد) منم که مث چی میلرزیدم اونارو در اوردم. اومد دستم و گرفت و گفت اروم باش. و بعد لباش رو گذاشت رو لبام و دهنش بوی تنباکو و مشروب میداد. قلبم اونقد تند میزد که میترسیدم از تو سینه ام بزنه بیرون. با دندوناش لب پایینیم رو بین دنوناش گرفت و کشید. دوباره بوسیدم. کم کم ترسم داشت میریخت و به جاش یه حس عجیبی تو بدنم شروع میشد. اروم زبونش رو کرد داخل دهنم و لبام رو میمکید. منم ناشیانه داشتم باهاش لب میدادم که یهو دستش رو اورد وکمرم رو محکم گرفت و منو به خودش چسبوند و کیرشو که از رو شلوار جینش بالا رده بود رو بهم میمالید. بوسه امون رو شکست و بهم گفت چه تاپ خوشگلی پوشیدی. (یه تاپ مشکی صورتی که بنداش پشت گردن بسته میشد.) دستش رو دراز کرد و دکمه شلوار جینم رو باز کرد و زیپش رو کشید پایین و خودش تیشرتش رو در اورد و منو هل داد رو مبل و شلوارم رو دراورد و بعد هم جورابم رو. پامو بوسید و من خیلی قلقلکم شد. از خجلت پاهام رو بهم چسبونده بودم و با دستم شرتمو پوشونده بودم. اروم دستمو گرفت و شرتم دورش کرد و با دست از روی شرت کسم رو میمالید. بدنم داغ داغ شده بود. پاشد جلوم وایساد طوری که کمرش جلو صورتم بود منم منظورش رو فهمیدم و زیپ شلوارش رو باز کردم شلواش رو تا زانوش کشیدم پایین. شرتش حسابی قلمبه شده بود و همین که شرتش رو در اوردم کیرش پریی بیرون. کیر کلفتی داشت وتمام موهاش رو زده بود. دستم رو بردم جلو گرفتمش و یکم مالیدمش. منو از رو مبل بلند کرد و روی زمین رو زانوهام نشوندم و سرمو به طرف خودش کشید و من کیرش رو گذاشتم تو دهنم و شروع کردم به مکیدن و لیسیدنش چند بار کیرش رو تا ته توی گلوم فشار داد که نزدیک بود حالم بد شه ولی بازم یه حس خوبی بهم میداد. سرتاسر کیرشو لیس زدم و زبونم رو گذاشتم روی سوراخ کیرش و سریع تکونش دادم و از این کارم خیلی خوشش اومد و یه اه مردونه کشید. بلندم کرد و دوباره ازم لب گرفت تاپم رو در اورد روی مبل خابوندم و شکمم رو میبوسید. فوق العاده بود. با هر بوسه اش حس میکردم یه چیزی ته وجودم شعله میکشه و حسابی اه و ناله میکردم. سوتینم رو در اورد مشغول خوردن سینه هام شد. نفسم در نمی اومد. با زبونش روی یکی از سینه هام میکشید و با دستاش نوک سینه دیگه ام رو فشار میداد و همزمان هم درد میگرفت هم لذت عجیبی بهم دست میداد. چند تا بوسه به گردنم زد و شرتم رو در اورد. ذره ای مقاومت نکردم. نمیتونستم که مقاومت کنم. نمی خواستم که مقاومت کنم. پاهام رو کامل باز کرد کسم رو بوسید و گفت که کس نازی زبونش رو لای شکاف کسم کشید. با انگشتاس لاشو وا کرد و زبونش رو تند تند به چوچولم میزد. نزدیک بود که جیغ بزنم و سریع پاهام رو ببندم. نفسای گرمش به کسم میخورد و دیگه نزدیک بود که از حال برم و یهو کلی لرزیدم. تا چند لحظه اصلن نمی فهمیدم که دور برم چه خبره و حس رهایی میکردم و به عمرم همچین حسی نداشتم. به خودم اومدم و دیدم نیما داره سعی میکنه انگشتش رو توی سوراخ کونم کنه. بهم گفت چه تنگی دختر. ربونش رو روی سوراخ کونم کشید و گفت بدنت رو شل کن بلاخره یکی از انگشتاش رو کرد تو کونم و تکونش داد و من یه اه کشیدم. هم درد داشت هم لذت. کم کم به تعداد انگشتاش اضافه میکرد و من دردم بیشتر میشد. زمانی که به سه تا انگشت رسید یه تف انداخت به سوراخ کونم و یه خورده از کیرش رو کرد داخل و یه لحظه نفسم بند اومد. بلندم کرد ازم خواست که پشت کنم و خم شم و کونم رو بدم بالا. دوباره سعی کرد و تونست کیرش و فرو کنه و همین که خواست تکونش بده جیغ کشیدم. یکم با عزیزم و گلم ارومم کرد بعد شروع کرد به تکون دادن کیرش و من هم یکی از انگشتام رو از درد گاز میزدم. طولی نکشید که حس لذت به درد غلبه کرد و نیما هم تند تر تلمبه میزد و موهام رو از پشت گرفت و میکشید. بعد از چند دقیقه محکم بهم چسبید و اه های بلند میکشید ومنم حس کردم که اب داغش رو توی کونم خالی کرده. یکم به همون حالت موند و بعد نشست کنارم رو مبل و با دستش داشت اخرین قطره های ابشو میکشید بیرون. بعد دستش رو که چند قطره سفید روش بود رو گرفت جلو صورتم و گفت بخور. گفتم نه و اونم دستش رو کشید به لپم و ابش رو زد به صورتم و گفت حالا خوشگل تر شدی ازم یه لب دیگه گرفت و گفت پاشو برو خودتو تمییز کن عزیزم. وقتی از دستشویی برگشتم (تو دستشویی تموم ابش رو از تو خودم خالی کردم.) لباسش رو پوشیده بود و یه رانی بهم داد و بعد که خوردمش بازم منو بوسید و سینه هام رو مالید. با ماشین منو رسوند و دوتا کوچه دور تر از مدرسه پیادم کرد و گفت بازم از این کارا بکن عزیزم و بهم داد و یه لبخند زد و رفت اگه خوشتون اومد بگید تا داستان بقیه سکساش رو هم براتون تعریف کنم. ولی به گفته خودش این بهترین سکسش بود چون هم اولین بارش بوده هم با عشقشنوشته سارا

Date: January 21, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *