پسر خاله ی بکن

0 views
0%

اس ام اس دادم بهش که خونه ای یا نه ؟گفت آره خونم کسی هم نیست خالیه خونه میای ؟رفتم خونشون همین که رسیدم دم در اومده بود استقبالم همون جا از هم لب گرفتیم و پنج دیقه ای همون دم در بغل هم بودیم و با هم عشق میکردیم دستشو از زیر شلوار کرده بود تو و داشت با سوراخ کونم ور میرفت و انگشت می کرد کونم رو نوازش میکرد و هر از گاهی محکم بهش چنگ میزد منم فقط دستام روی صورتش بود و هر دو طرف صورتش رو با دستام گرفته بودم و لب با لب با هم کیف میکردیم و سرپا همون جا به هم میلولیدیم و کلی عشق بازی میکردبم با دستاش که تو کونم بود منو به سمت خودش فشار میداد و کیر هامون تو از رو شلوار در مجاورت هم بودن و به هم دیگه مالیده میشدن بعد پنج دیقه ای که سر پا بودیم لب هامون رو از رو لب هم برداشتیم و چند ثانیه فقط هم دیگه رو نگاه میکردبم و دستامون همون طور که بودن ساکن مونده بودن دستش رو از تو شلوارم در آورد و بعد دست منو گرفت و بدون هیچ حرفی با هم به سمت اتاق رفتیم به اتاق که رسیدیم امیر که تازه ۱۹ سالش شده و ته ریش درآورده در رو بست و قفل کرد بعد همون جوری که روش اون سمت بود تیشرت خودش رو از تنش در آورد و اون بدن ورزیدش با اون عضلات خوش فرمش منو بد جور حشری کرد جوری که فقط میخواستم اون بدن رو لیس بزنم و بخورمش بعد روش رو به سمت من کرد و بهم گفت که نمیخوای بیای شلوارم رو در بیاری ؟من با شنیدن این حرف لبخندی زدم و رفتم سمتش و دو زانو جلوش زانو زدم و همون طور که داشتم به صورتش نگاه میکررم کمربندش رو باز میکردم همین که کمر رو باز کردم و زیپ شلوار رو کشیدم پایین کیرش که داشت شورتش رو پاره میکرد خود نمایی کرد بدون وقفه شورت رو کشیدم پایین و اون کیر خوش فرم و خوشگلش رو گذاشتم دهنم و همون طور که بهش نگاه میکردم واسش ساک زدم چند دیقه ای همین جوری بود و بعد خودش منو بلند کرد و ازم لب گرفت و در عین حال لباسام رو در آورد و خودش هم شورت و شلوارش رو کشید پایین و اومد سمت من و منو پرت کرد رو تخت و دو تا پاهام رو گرفت و داد بالا بعد خودش خم شد و سوراخ کونم رو لیس میزد و زبونش رو میکرد تو سوراخم و من تو فضا بودم ( تو خونه خودم رو کامل شسته بودم و سوراخم تمیز تمیز بود و خودشم قبل این کار ازم پرسید که تمیز کردم یا نه ) بعد اینکه از خوردن سوراخ کونم سیر شد سرش رو بالاتر آورد و یه ساک کوچیکی زد و همون جور یواش یواش با لیس زدن بدنم از شکم اود تا رسین به سینه هام و واسم میک میزد و میخورد سینه هام رو بعد رسید به گردنم و طوری با ولع گردنم رو میخورد که من از حشریت به آه و اوه اوفتاده بودم از گردنم که سیر شد خودش رو بلند کرد و به کیر خودش و کون من کرم مالید و انگشت کرد و یواش یواش کیرش رو کرد تو کونم چون یه سالی هست که باهم دیگه هستیم و زیاد سکس داشتیم چون اکثرا خونشون خالیه پس زیاد دردی نداشتم و زود اون کیر ۱۶ سانتیش پایان قد تو کونم بود و امیر خودش رو در حالی که پاهام رو با دستاش ( زیر بغلش ) گرفته بود انداخت روم و همراه با کردن و تلمبه زدنش ازم لب میگرفت و گردنم رو میخورد منم تو فضا بودم و خودم زود تر از امیر ارضا شدم و بعد چند دیقه امیر هم تو همون حالت ارضا شد و کیرش رو تو نگه داشت و همه آبش رو ریخت توم و مثل همیشه چن دیقه ای بدنم رو میخورد و ازم لب میگرفت بعدش خودش منو بلن کرد و برد سمت حموم تو حموم هم کلی با هم عشق بازی کردیم و باهم کلی شوخی و آب بازی کردیم و کلی خندیدیم من ۱۸ سالمه و امیر و من عاشق همیم و هم دیگه رو خیلی دوس داریم نوشته رضا

Date: January 20, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *